1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios paslaugų teikimo taisyklės (toliau „Taisyklės"), yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir internetinės parduotuvės rinkispigiau.lt, (toliau - „Pardavėjas"), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, Pirkėjui įsigyjant prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje (toliau - "e-parduotuvė"), ir patvirtinus jas (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su Teisės ir sąlygos").

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kiekvieną kartą, norėdamas apsipirkti e-parduotuvėje, Pirkėjas privalės iš naujo sutikti su šiomis Taisyklėmis.

1.3. E-parduotuvės prekyba vykdoma visoje Europos Sąjungos teritorijoje.

2. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, e-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, apmoka už prekes bei pristatymo išlaidas visą kainą.

2.2. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba bet kuriai šių Taisyklių daliai, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu Pardavėjui, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes ir už jas sumokėdamas, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas varnelę laukelyje „Su taisyklėmis sutinku“.

2.3. Pardavėjas visiškai neatsako tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su e-parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.4.  Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

2.5. Sudarydamas sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e- parduotuvėje, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkti e-parduotuvėje turi teisę:

3.2.1. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

3.2.2. juridiniai asmenys.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

3.4. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie e-parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, taip pat tuo pačiu būdu nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie e-parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą.

3.5. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad užsakymo metu pateikti duomenys yra teisingi. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti duomenis savo registracijos formoje tuo atveju, jei šie duomenys pasikeičia.

3.6. Pirkėjas, užsakydamas prekes ir sudarydamas sutartį, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

3.7. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

3.8. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.

4.2.  Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinio apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

4.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ir/ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti ir/nutraukti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.4. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą, keisti e-parduotuvę ir/ar atskiras jos dalis, visą ar dalį jos turinio, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas e-parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.6. Pardavėjas įsipareigoja:

4.6.1. dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis;

4.6.2. pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį;

4.6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

4.7. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.

5.2. Pardavėjas turi teisę keisti Internetinėje parduotuvėje nurodytą prekės kainą po užsakymo pateikimo, jeigu tai yra susiję su prekės savikainos padidėjimu, techninėmis informacinės sistemos klaidomis Internetinėje parduotuvėje arba su prekės pardavimu Pirkėjui susijusiomis išlaidomis. Pasikeitus prekės kainai, Pardavėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją. Pirkėjas turi teisę nesutikti su tokiu prekės kainos pakeitimu ir anuliuoti pateiktą užsakymą. Šalys susitaria, kad dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami.

5.3. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:

5.3.1. naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina nurodyti užsakymo numerį. Pinigus Pirkėjas perveda į išankstineje sąskaitoje nurodytą banko sąskaitą. Atsakomybė už pinigų pervedimo ir duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

5.3.2. sumokėdamas už prekę grynaisiais pinigais Užsakovui patogiame banke. Pirkėjui už prekes mokant šiuo būdu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina nurodyti užsakymo numerį. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje; 

5.4. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 5.3.1 ir 5.3.2 punktuose numatytą mokėjimo būdą, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes per 48 valandas. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 5.3.1 ir 5.3.2 punktuose nurodytus mokėjimo už prekes būdus, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas darbo dienomis pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.

5.5. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Pirkimo pardavimo taisyklių 5.3.1 ir 5.3.2 punktus įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

6. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

6.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

6.3. Siuntos pristatymas į Kuršių Neriją derinamas atskiru susitarimu.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

6.5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

6.7. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

6.8. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista) arba pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos, kiekio ar asortimento, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui, kurjeriui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.

6.9. Prekės užnešimo paslauga užsakoma atskirai iki apmokėjimo už prekes ir pasirinktas paslaugas. Prekės užnešimo paslaugą apmoka Pirkėjas.

7. Prekių kokybė, grąžinimas ir keitimas

7.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.rinkispigiau.lt.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis" bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

7.4. 7.3. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 3.4. Taisyklių punkte numatyta tvarka.

7.5. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Pirkėjas.

7.6. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

7.6.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

7.6.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

7.6.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

7.6.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

7.6.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir kitus su prekes pirkimu susijusius dokumentus.

7.7. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

7.8. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(ų) prekės(ių). 

7.9. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui. 

7.10. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

8.3. Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
8.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

8.5. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis e-parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.6. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo e-parduotuvėje esančias nuorodas.

8.7. Pardavėjas neatsako už tai, kad e-parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

8.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9. Asmens duomenų tvarkymas

9.1. Pirkėjui pateikus užsakymą įsigyti prekę  ar (ir) užsiregistravus Parduotuvėje, laikoma, kad Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas ir/ar Pardavėjo pasirinkti tretieji asmenys tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

9.2. Pirkėjui pateikus užsakymą įsigyti prekę  ar (ir) užsiregistravus Parduotuvėje, laikoma, kad Pirkėjas patvirtina, kad sutinka, jog Pirkėjo asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktam bankui (toliau – Bankas) ir (arba) elektroninių pinigų įstaigai UAB „EVP International“ (toliau – Paysera) internetinės prekybos tikslu, sutinkant, kad šie juos tvarkytų. Asmens duomenys gali būti tvarkomi už EEE ir Šveicarijos ribų. Pardavėjas informuoja, jog duomenų subjektas turi teisę atšaukti bet kokį anksčiau duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis; duomenų subjektas turi teisę reikalauti apriboti Banko ir Payseros vykdomą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą.

9.3. Pirkėjui pateikus užsakymą įsigyti prekę  ar (ir) užsiregistravus Parduotuvėje, laikoma, kad Pirkėjas patvirtina, kad jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, atnaujinti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

9.4. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas dės visas pastangas, kad užtikrintų asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tačiau Pirkėjas taip pat privalo rūpintis savo duomenų saugumu ir (ar) slaptumu, ypač kiek tai susiję su jų atskleidimu tretiesiems asmenims.  Už nepilnamečių asmenų elgesį ir (ar) jų duomenų slaptumą bei saugumą atsako tokių asmenų tėvai ar globėjai.

9.5. Pardavėjas asmens duomenis tvarko ir tiesioginės rinkodaros tikslu. Registracijos formoje ties žyma „Pageidauju gauti naujienas iš www.rinkispigiau.lt“ pasirinkdamas konkretų naujienų gavimo būdą iš Pardavėjo parengtų parinkčių, Pirkėjas nurodo, kad jis sutinka, gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo ir (ar) iš jo pasirinktų trečiųjų asmenų, registracijos formoje nurodytu Pirkėjo elektroniniu paštu ir (arba) SMS žinute ir (ar) skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį.

9.6. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat atsisakyti pateikti savo asmens duomenis. Tačiau kai asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant identifikuoti Pirkėją sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais, nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi Pirkimo pardavimo taisyklėse nurodytais tikslais, Pardavėjas negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

9.7. Pardavėjas asmens duomenis renka, tvarko ir saugo vadovaudamasi šiomis Pirkmo pardavimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos veiklos vykdymui (klientų užsakymų priėmimui, vykdymui ir pan.).

10. Informacijos siuntimas

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo e-parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11. Baigiamosios nuostatos.

11.1. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.